Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Defenities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: Duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder :

1. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Dag: kalenderdag

4. Duurtransactie: Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijs is gespreid.

5. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7. Modelformulier: Het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: De natuurlijke of rechtsperoon die producten en/od diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

10. Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11.Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer.

 Sieradenexpres  

Borrendamme 91

4301 VD Zierikzee

Tel: 06 53466277   maandag t/m zaterdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur                                                                                                                                                                                                                                

Email: info@sieradenexpres.nl

KvK nummer: 62497782

Btw-identificatienummer: NL001535248B06

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand electronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs electronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs electronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument lang electronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product -of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in het geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. debeschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogekijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de procducten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: -de prijs inclusief belastingen

                                                                                           -de eventuele kosten van verzending

                                                                                           -de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daar voor nodig zijn

                                                                                            -het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

                                                                                            -de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst

                                                                                            -de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs

                                                                                              garandeert

                                                                                            -de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de  

                                                                                                techniek voor communicatie op afstand wordt berekend op een andere grondslag dan het

                                                                                                reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel

                                                                                             -of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze door de

                                                                                               consument te raadplegen is

                                                                                             -de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader

                                                                                                van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen

                                                                                             -de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

                                                                                             -de gedragscodes waaraan deondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de  

                                                                                                consument deze gedragscodes langs electronische weg kan raadplegen

                                                                                             -de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie

 

Artikel 5 -De overeenkomst

                  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van

                     het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

                   2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer overwijld langs electronische de

                       ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de

                        consument de overeenkomst ontbinden.  

                    3. Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen

                        ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument electronisch kan

                         betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

                       4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen,

                           evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de

                          ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een

                          bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.  

                        5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de

                         consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:  

                                        a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;  

                                         b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een

                                             duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;    

                                         c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

                                          d. de in artikel 4lid3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument

                                             heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;  

                                          e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van

                                             onbepaalde duur is.    

                              6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.    

                              7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14

      dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of

      een vooraf door de consument aangewezen en aan de onderemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.  

  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in  

      die mate uitpakken og gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van

       zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehorenen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de  

       originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke

        instructies.

3. Wanneer de consumentgebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

bij levering van diensten:

5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen , ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7- Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrichting, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Hierbij is  wel de voorwaarde dat het  product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door ondernemer tot stand zijn gebracht overeekomstig specificaties va de consument:

b. die duidelijjk persoonlijk van aard zijn;

c.die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiele markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft gebroken;

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of  vrijetijsbesteding te verrichten op een  bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhooogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiele markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat evetueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk - en zetfouten. Voor de gevolgen van druk - en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechtern en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of de verpakking behandeld zijn;

- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoeing van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verleningvan diensten.

2. Als plaats van levering geld het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de oveereenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten aan ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo zpoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument od een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (electriciteit daaronder inbegrepen) of diensten, te allen tijden opzeggen met inachtnemeing van daartoe overeengekomen opzegginsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (electriciteit daaronder inbegrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtnemeing van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:                                                                                                                                                                   -te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;                                                                                      -tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;                                                                                                                                                                -altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

VERLENGING                                                                                                                                                                                                                                                                         4. Een overeenkomst die voor een bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (electriciteit daaronder inbegrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag-nieuws-en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal 3 maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand.  

6.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand en een opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden  in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws-en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-nieuws-en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kenningsmakingsperiode.

DUUR

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel13 -Betaling

1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 -Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingedient bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden bonnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de tijd van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument  zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting Webwinkelkeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkelkeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https;//www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting Webwinkelkeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel de ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees QDR platform (http;//ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 -Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument  waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland..

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een bepaalde toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Artikel 1 Definities

Wij/ons: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, te weten sieradenexpres, welke via deze website producten en/of informatie aanbiedt.

Consument: Een natuurlijk persoon, welke niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Wederpartij: De natuurlijke persoon of entiteit met wie wij een overeenkomst aangaan, of die onze website bezoekt.

Product: Alle op grond van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij geleverde producten welke met toepassing van deze algemene voorwaarden worden geleverd, alsmede alle voor afnemer verrichtte werkzaamheden en/of diensten.


Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen wederpartij en ons, ook indien deze niet in verband staan tot een overeenkomst.
2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien dit schriftelijk dan wel elektronisch overeengekomen is.
2.3 De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en andere voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door wederpartij van onze website.
2.5 Indien 1 of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de tussen wederpartij en ons gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, onverkort van kracht.


Artikel 3 Totstandkoming

3.1 De uitingen van ons op onze website met betrekking tot het ter beschikking stellen van producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van het product.
3.2 De overeenkomst komt tot stand na een door ons gedane schriftelijke bevestiging (waaronder tevens verstaan wordt: een bevestiging per e-mail).
3.3 Na de overeenkomst gemaakte afspraken, aangenomen orders, wijzigingen of toezeggingen zijn niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld.
3.4 De aanvaarding door de wederpartij, welke afwijkt van ons oorspronkelijk aanbod, wordt gezien als een nieuw aanbod van de wederpartij en als verwerping van ons oorspronkelijk aanbod.


Artikel 4 Prijzen

4.1 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en ander overheidsheffingen. De op de website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.
4.2 Indien er sprake is van een prijsverhoging welke van toepassing is op een reeds aangegane overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen 1 week schriftelijk te ontbinden. Deze bevoegdheid vervalt wanneer de wederpartij niet binnen 1 week de overeenkomst op voorgeschreven wijze ontbindt.


Artikel 5 Betaling

5.1 Wederpartij betaalt voor de bestelde producten de overeengekomen prijs. Betaling vind plaats op de wijze zoals aangegeven op het bestelformulier of elders op de website aangegeven.
5.2 Indien de betaling plaats vindt per factuur, dient deze binnen 14 dagen betaald te worden.


Artikel 6 Levering

6.1 De door ons opgegeven, dan wel op de website vermelde levertijden zijn geen fatale termijnen.
6.2 Bij overschrijding van de levertijd, die niet aan ons te wijten is, kan de wederpartij geen aanspraak maken op schadevergoeding.
6.3 De verzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders schriftelijk overeengekomen is.


Artikel 7 Afkoelingsperiode

7.1 Consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen. Binnen deze termijn kan de consument de koop ontbinden. De retour-kosten komen voor rekening van de consument.
7.2 Wij zullen de aankoopprijs minus de verzendkosten binnen 30 dagen op rekening van de consument terugstorten.
7.3 Bepaling 7.1 is niet van toepassing indien er sprake is van op maat geleverde producten, gegraveerde
producten en indien de producten gebruikt zijn dan wel schade vertonen.
7.4 De retourzending komt voor rekening en risico van consument.


Artikel 8 Opschorting en retentie

8.1 Indien wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, dan wel indien ons ter kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen, zijn wij bevoegd onze prestatie op te schorten.
8.2 Indien wederpartij, ondanks een schriftelijke aanmaning, niet aan haar verplichtingen voldoet, kunnen wij het recht van retentie uitoefenen op alle zaken en gelden waarop de overeenkomst betrekking heeft uitoefenen.


Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De geleverde producten blijven ons eigendom totdat het verschuldigde onder de overeenkomst volledig is betaald.
9.2 Het is de wederpartij niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te vervreemden, te verpanden dan wel aan een derde enig ander recht daarop te verlenen voordat de volledige koopsom is voldaan.
9.3 De wederpartij is geboden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.Artikel 10 Garantie

10.1 Voor alle producten geldt een garantieperiode van minimaal 1 jaar. Wanneer deze garantieperiode langer sis wordt dit voor het desbetreffende product aangegeven.
10.2 Indien het product niet deugdelijk is zullen wij in overleg met afnemer repareren dan wel vervangen, zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen redelijke termijn.
10.3 Transportkosten die zijn gemaakt in het kader van het beroep op garantie komen voor rekening van de wederpartij.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de indirecte schade van de wederpartij of derden, waaronder begrepen immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst en omzet, verlies van gegevens, welke verband houdt of voortvloeit uit het gebruik van de producten.
11.2 Indien wij, in tegenstelling tot het in lid 11.1 bepaalde, aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag wat de wederpartij voor de zaak die de schade veroorzaakt heeft, heeft betaald.
11.3 Indien de wederpartij consument is, gelden voor de aansprakelijkheid de wettelijke bepalingen.


Artikel 12 Ontbinding

12.1 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit een met ons gesloten overeenkomst, ondanks sommaties met daarin een redelijke termijn vermeld, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden.
12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 13 Toepasselijk recht

13.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 14 Geschillen

14.1 Een geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie via het O.D.R-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2022 WWW.SIERADENEXPRES.NL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel